Afhængighedsskabende medicin

Behandling med afhængighedsskabende lægemidler kræver tæt kontrol ved fremmøde til konsultation i klinikken ved hver receptfornyelse.

Sundhedsstyrelsen har i vejledning nr 9264 af 10/6 2013 præciseret reglerne for ordination af afhængighedsskabende lægemidler. Det drejer sig blandt anden om smertestillende lægemidler fra morfin-gruppen, samt angstdæmpende lægemidler og sovepiller fra benzodiazepingruppen. Desuden medicin til brug ved ADHD.

Det er lægemidler som kan give en fysisk og psykisk afhængighed ved længere tids brug. Derved kan behovet for medicin blive gradvis optrappet, idet medicinen ikke virker så godt mere, og det kan samtidig give abstinenssymptomer at stoppe med medicinen. Det kan nemt blive et langvarigt og uhensigtsmæssigt forbrug. Medicinen virker desuden sløvende på sanserne og der er begrænsninger i tilladelsen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Hos ældre har medicinen bl.a. bivirkninger i form af svækket balance, ringere hukommelse og øget risiko for faldulykker.

Det er derfor bekendtgjort fra Sundhedsstyrelsen at:

Ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler skal, medmindre der foreligger helt særlige omstændigheder, ske ved personlig konsultation således at der er mulighed for at drøfte behandlingen og risiko ved denne. Konsultation må ikke finde sted over internettet eller pr telefon.

Link: www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=160914